Årsstämmokommuniké 2018

Vid årsstämma i Taurus Energy Aktiebolag (publ) den 20 november 2018 beslutades bland annat att:

 

 

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades, huvudsakligen överensstämmande med de förslag till beslut som framgått av kallelsen och de fullständiga förslag som hållits tillgängliga för aktieägarna före årsstämman.

 

Efter det att resultat- och balansräkning samt koncernresultat och koncernbalansräkning fastställts beslutade stämman – i enlighet med styrelsens förslag – att de balanserade vinstmedlen ska överföras i ny räkning samt att någon utdelning inte ska ske.

 

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

 

Årsstämman beslutade att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fyra stycken utan styrelsesuppleanter samt att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter.

 

Årsstämman beslutade att styrelsens arvode ska utgå med 250 000 kronor, varav 100 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 50 000 kronor ska utgå till var och en av de övriga ledamöterna. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Som ordinarie styrelseledamöter omvaldes Per Jansson, Sune Wännström och Bengt Olof Johansson. Anders Karlsson valeds till ny ordinare ledamot. Till styrelsens ordförande valdes Per Jansson.

 

Till revisor omvaldes KPMG AB.

 

Årsstämman beslutade om oförändrade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare.

 

Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av, utöver styrelsens ordförande, tre ordinarie ledamöter, som ska utses av de tre största ägarna per den 31 augusti 2019. Med de tre största ägarna avses här de tre största aktieägarna per den 31 augusti 2019. Största aktieägaren ska utse valberedningens ordförande.

 

Vid väsentlig ägarförändring bland de tre största ägarna efter den 31 augusti 2019 men som äger rum tidigare än åtta veckor före årsstämman, och om en aktieägare, som efter denna väsentliga förändring kommit att utgöra en av de tre största ägarna, ska valberedningen kontakta ägaren och erbjuda denne plats i valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare ska ersätta den efter förändringen minsta aktieägaren eller besluta att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot. Vid beslut enligt föregående mening ska den tillträdande ledamoten delta och den ledamot som utsetts av den minsta ägaren inte delta. Arvode ska inte utgå för ledamöterna i valberedningen.

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

 

Fredrik Weschke, extern verkställande direktör

Telefon: 0704-54 74 69

E-post: fredrik.weschke@taurusenergy.eu