Beslut om företrädesemission

Idag, den 4 januari 2011, beslutade styrelsen i Taurus Energy Aktiebolag (publ) att genomföra en företrädesemission om cirka 8,8 MSEK, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 24 november 2010. Taurus har erhållit teckningsförbindelser och garantiteckning motsvarande totalt cirka 53 procent av emissionslikviden. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i emissionen. Teckningskursen är fastställd till 1,16 SEK per aktie.

​Pengarna i den nu aktuella nyemissionen är främst avsedda till vidareutveckling och uppskalning av bolagets pentosjäsningsteknologi samt för att bearbeta den amerikanska och europeiska marknaden.

Pressmeddelande 20110104