Offentliggörande av Memorandum

Styrelsen för Taurus Energy Aktiebolag (publ) (”Taurus” eller ”Bolaget”) har upprättat ett informationsmemorandum (”Memorandumet”) med anledning av företrädesemissionen av units bestående av B-aktier och teckningsoptioner av serie 2019/2021 (TO 3 B) (”Teckningsoptioner”) (”Företrädesemissionen”) som beslutades av bolagsstämman den 20 november 2019.

 

Memorandumet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar kommer finnas att tillgå på Taurus hemsida (www.taurusenergy.eu) och Mangold Fondkommission ABs (www.mangold.se) respektive hemsidor.

 

Läs eller ladda ned:

Teaser

Memorandum

 

Anmälningssedlar:

Särskild anmälan, Units

Teckning utan företrade

 

Emissionen i sammandrag

 

En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen ger rätt till en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger rätt att teckna en (1) ny unit till en teckningskurs om 0,48 SEK per unit.

 

En unit innehåller två (2) aktier och en (1) vederlagsfri Teckningsoption.

 

Företrädesemissionen är säkerställd till 50 procent via teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

 

En (1) Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs som uppgår till 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen (dock lägst 0,24 SEK och högst 0,48 SEK), i Taurus B-aktie på Spotlight Stock Market under 30 handelsdagar innan utnyttjandeperioden. Utnyttjande av Teckningsoptioner sker 1 mars – 16 mars 2021. Teckningsoptionerna kommer handlas på Spotlight Stock Market från och med det att omvandling av units sker till och med 14 mars 2021.

 

Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 22 november 2019.

 

Teckningsperioden löper från 26 november till och med 11 december 2019.

 

Handel i uniträtter sker på Spotlight Stock Market under perioden 26 november – 9 december 2019.

 

Handel i betald tecknad unit kommer ske från den 26 november fram till dess att Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske runt vecka 2 2020.

 

Handel i Teckningsoptioner sker på Spotlight Stock Market från dess att omvandling av units sker (omkring vecka 3) fram till och med 14 mars 2021.

 

Teckningsperiod för utnyttjade av Teckningsoptionerna löper från 1 mars till och med 16 mars 2021.

 

Vid full teckning av Företrädesemissionen tillförs Taurus cirka 22,2 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattar högst 46 338 359 units, motsvarande 92 676 718 B-aktier och 46 338 359 B-aktier. Emissionen är garanterad till 50 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

 

Rådgivare

 

Mangold Fondkommission AB är projektledare och emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

 

Viktig information

 

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Taurus Energy Aktiebolag (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna units i Taurus kommer endast att ske genom det Memorandum som Taurus offentliggör. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Taurus för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier har registrerats, och kommer inte heller att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Taurus och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. För fullständiga villkor, anvisningar och ytterligare information om Företrädesemissionen och Bolaget hänvisas till det Memorandum som Bolaget kommer offentliggöra omgående. Memorandumet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats www.taurusenergy.eu och på Mangold Fondkommission ABs webbplats www.mangold.se.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Fredrik Weschke, VD Taurus Energy AB (publ), 0704 54 74 69, info@taurusenergy.eu

 

 

Om Taurus Energy

 

Taurus Energy är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har ett tiotal världsledande patent som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.taurusenergy.eu.