Styrelse och ledning avser nyttja teckningsoptioner av serie 2019/2021 (TO 3 B).

Taurus Energy Aktiebolag (publ) (”Taurus Energy” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Fredrik Weschke (VD), Per Jansson (styrelseordförande) och Bengt Olof Johansson (styrelseledamot) avser nyttja hela sina respektive innehav av teckningsoptioner av serie 2019/2021 (TO 3 B) (”Teckningsoptionerna”), motsvarande en investering om totalt 66 450 SEK.

 

Totalt rör det sig om 276 875 teckningsoptioner, för teckning av samma antal aktier av serie B i Bolaget.

 

Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna

Teckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna äger rum från och med den 1 mars till och med den 16 mars 2021, vilket ska ske genom samtidig betalning senast den 16 mars 2021. Sista dag för handel med Teckningsoptionerna är den 12 mars 2021. Vissa banker och fondkommissionärer kan ha tidigare svarsdag än 16 mars 2021 varför det är viktigt att stämma av med sin bank/fondkommissionär om man önskar utnyttja Teckningsoptionerna om dessa är förvaltarregistrerade.

 

Villkor för teckningsoptionerna i sammandrag:

 

Villkor: en (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B.

 

Nyttjandekurs: 0,24 SEK per aktie, courtage utgår ej.

 

Nyttjandeperiod: 1 mars 2021 till och med den 16 mars 2021

 

Sista dag för handel med TO 3 B: 12 mars 2021

 

Emissionsvolym: Det finns 32 572 990 utestående teckningsoptioner av serie 2019/2021. Vid fullt nyttjande tillförs Taurus Energy cirka 7,8 MSEK före emissionskostnader.

 

 

Pressmeddelande