Taurus Energy Aktiebolag (publ) offentliggör utfall i företrädesemissionen

Den 11 december 2019 avslutades teckningsperioden i Taurus Energy Aktiebolag (publ)s (”Taurus Energy” eller ”Bolaget”) företrädesemission (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till totalt 70,29 procent där cirka 51,27 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 19,03 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 15,6 MSEK före emissionskostnader.

 

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de principer som angivits i memorandumet som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 25 november 2019. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter skickas till de som tilldelats units via avräkningsnota.

 

Sammantaget tillförs Bolaget cirka 15,6 miljoner SEK genom Företrädesemissionen, före avdrag för emissionskostnader. När registrering skett på Bolagsverket omvandlas betalda tecknade units (”BTU”) till nyemitterade B-aktier samt teckningsoptioner av serie 2019/2021 (TO 3 B) (”Teckningsoptioner”). Preliminär avstämningsdag för sådan omvandling är omkring vecka 2 2020, varvid BTUer kommer att omvandlas till B-aktier samt Teckningsoptioner.

 

Antalet aktier ökar från 92 676 718 till 157 822 698 när units omvandlats till nyemitterade B-aktier. Efter att Företrädesemissionen registreras kommer det finnas 2 723 112 A-aktier och 155 099 586 B-aktier i Taurus Energy.

 

Enligt vad som angivits i memorandumet kommer perioden för utnyttjande av teckningsoptioner ske mellan 1 mars – 16 mars 2021. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget mellan 7,8 och 15,6 MSEK, beroende på teckningskurs.

 

Taurus Energys VD, Fredrik Weschke kommenterar:

 

”Vi är nöjda med utfallet och vill tacka både gamla och nytillkomna aktieägare för förtroendet. Med  kassan stärkt för de kommande åren kan vi fokusera på marknadsinsatser och fortsatt produktuveckling för avancerad etanolproduktion.”

 

Rådgivare

 

Mangold Fondkommission AB har agerat projektledare och emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB har agerat legala rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Fredrik Weschke, VD Taurus Energy Aktiebolag (publ), 0704 54 74 69, info@taurusenergy.eu

 

Om Taurus Energy

 

Taurus Energy är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har ett tiotal världsledande patent som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.taurusenergy.eu.

 

Viktig information

 

Denna information är sådan information som Taurus Energy Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2019 kl. 13:40 CET.

 

Läs pressmeddelandet här.